Objave

InfoSlovenija
5667
https://info-slovenija.si/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/1922/12-1604671349.jpg

ZASNOVA, KOMPLETNI NAČRT ZA GRADNJO, KOČEVJE

Vrvarska pot 1a, 1310 Ribnica, Jugovzhodna Slovenija
+386(0)1 8369065
Zaprto

Galerija

Predstavitev storitve

V podjetju Zasnova smo se usmerili v projektiranje različnih objektov visokogradnje v skladu z Zakonom o graditvi objektov, za potrebe različnih investitorjev. Tako projektiramo stavbe za potrebe kmetijstva, industrijske objekte, poslovne in stanovanjske objekte. Ker moraš biti v provinci univerzalen projektiramo tudi inženirske objekte, kot so manjši premostitveni objekti, oporne konstrukcije, ceste,  ter nekatere  objekte komunalne infrastrukture kot so kanalizacije, odvodnjavanja, športna igrišča ipd.. S svojimi strokovnjaki ali s priložnostno sestavljenim timom strokovnjakov obvladamo in izdelamo projektno dokumentacijo vseh strok. Torej na enem mestu lahko dobite kompletno storitev s področja projektiranja gradbenih objektov.

V uvodu omenjen nadzor nad izvedbo predstavlja nadziranje gradnje v skladu z Zakonom o graditvi objektov za enostavne, manj zahtevne in zahtevne objekte, strokovno vodstvo pri gradnji, z gradbenim poslovanjem ter svetovanjem. Sem sodijo razne kontrole, spremljanje gradnje, primopredaje ter sodelovanje pri pridobitvi uporabnega dovoljenja za objekt.

Z več kot 30 letnimi izkušnjami že skrbimo za kvalitetne načrte objektov. 

Kompletni načrt za gradnjo za manj zahtevne in zelo zahtevne objekte.

Naše reference kažejo na zaupanje investitorjev, ki smo ga pridobili s korektno opravljenimi storitvami. Za cilj smo si zadali predvsem korekten in spoštljiv odnos do naročnika, izvajalcev ter vseh ostalih udeležencev pri gradnji ter strokovno usposobljenost, kar lahko dosegamo z pridobljenimi izkušnjami in stalnim dopolnilnim izobraževanjem s področja graditve.

Celovito obdelavo projektov nam poleg svinčnika, ravnila, kalkulatorja omogočajo tudi sodobna programska orodja (produkti AUTODESK) ter programska orodja za izračun konstrukcij (RADIMPEX, AMSES, POZ4) , katera skušamo stalno posodabljati.

PROJEKTIRANJE
Projektiramo objekte visokih gradenj (stanovanjski objekti, poslovni objekti, kmetijski objekti, industrijski objekti), premostitvene objekte in podporne konstrukcije (mostovi, viadukti, oporni zidovi) ter tudi nekatere objekte nizkih in komunalnih gradenj (cesta, odvodnjavanje, parkirišča, kanalizacija..). Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebna v primeru novogradnje objektov, dozidave ali nadzidave obstoječih objektov, odstranitvah obstoječih objektov, rekonstrukcijah ter spremembah namembnosti objektov. Projektiranje v glavnem obsega naslednje:

 • Priprava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
  (vodilna mapa s soglasji, arhitektura z idejno zasnovo, gradbene konstrukcije, strojne in električne instalacije, elaborati)
 • Priprava projektne dokumentacije za izvedbo (PZI)
  (detajli in podrobnejši izrisi ter popisi del in predračuni)
 • Priprava projektne dokumentacije izvedenih del (PID) in načrta obratovanja in vzdrževanja (NOV)

Vrste projektne dokumentacije so sledeče:

Idejna zasnova (IDZ)
Z idejno zasnovo predhodno uskladimo želje investitorja z zahtevami prostorskih aktov in danostmi lokacije. S tovrstno dokumentacijo skladno z predpisi pridobimo projektne pogoje in nekatera soglasja k gradnji.

Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)
Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je prikazana kot sistematična zbirka načrtov v skladu z zakonodajo, ki so potrebni za lažjo odločitev upravnega organa, ki izda gradbeno dovoljenje /Upravna enota/ za posamezno vrsto in zahtevnost objekta. V  dokumentaciji v imenu investitorja pridobimo vsa potrebna soglasja pristojnih organov. Soglasja mejašev stranka pridobi sama, na osnovi pripravljenih obrazcev. Lahko pripravimo tudi vloge za gradbeno dovoljenje in komunalne prispevke.

Običajno dokumentacijo PGD izdelamo v vsebini:

 • Vodilna mapa s splošnimi podatki o objektu v grafični in tekstni obliki
 • Načrt arhitekture
 • Načrt gradbenih konstrukcij /za enostanovanjsko hiše le izjava statika/
 • Načrt elektroinštalacij /za enostanovanjsko hišo ni predviden/
 • Načrt strojnih inštalacij /za enostanovanjsko hišo ni predviden/
 • Elaborati, ki so zahtevani glede na vrsto in zahtevnost objekta /zasnova PV, toplotna zaščita objekta, zaščita pred hrupom, načrt odstranitve objekta, načrt odlaganja gradbenih odpadkov…./
 • Drugi načrti, če so potrebni ali predpisani za posamezno vrsto objekta


Projekt za izvedbo (PZI)
Projektna dokumentacija PZI je  nadgradnja projektne dokumentacije PGD dopolnjena z vsemi detajlnimi načrti, seznami materiala, ki so potrebni za izvedbo gradnje ter z podrobnimi popisi za izvedbo posameznih del, z predizmerami, za pridobitev ponudb.

Projekt izvedenih del (PID)
Projektna dokumentacija PID je dokumentacija, ki jo je potrebno predložiti po končani gradnji upravnemu organu v postopku pridobivanja uporabnega dovoljenja za objekt. Prikazuje izvedeno stanje objekta ter morebitne spremembe glede na PGD in PZI.

V primeru zahtevnega objekta je potrebno izdelati tudi dokumentacijo NOV (navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta).
Splošno o projektih

Na enem mestu lahko dobite kompletno storitev. Od uvodnega zasnovanja  posameznega tipa objekta, kjer so upoštevane želje naročnika, do pridobitve gradbenega dovoljenja. V projektu arhitekture je maksimalno upoštevana lokacija objekta. Prikazana je dispozicija opreme, lahko pa po dogovoru pripravimo tudi načrt notranje opreme. Po dogovoru je možno izdelati tudi vizualizacijo zunanjosti posameznega objekta ter vizualizacijo interijera.

V projektu gradbenih konstrukcij je prikazana zasnova in optimalnost konstrukcije, statična analiza z izračunom konstrukcij obremenjenih z različnimi statičnimi in dinamičnimi obtežbami, ter načrtom in seznamom potrebne armature in betonov v primeru AB konstrukcij, delavniškimi načrti za jeklene in lesene konstrukcije. V primeru rekonstrukcij obstoječih objektov pripravimo program rekonstrukcije na osnovi analize na modelu.

NADZOR
Za izvajanje aktivnosti nadzora nad gradnjo objektov imamo strokovno usposobljen kader. Kot odgovorni nadzornik za gradbeno – obrtniška dela nastopa Tone LOVŠIN dipl.inž. gradb., ki je tudi vodja projektov . Za odgovorne nadzornike posameznih del (specialna arhitektonska dela – varovani objekti kulturne dediščine, električno inštalaterska dela, strojne inštalacije) imamo pooblaščene inženirje posamezne stroke z dolgoletnimi izkušnjami pri projektiranju in gradnji. Aktivnosti nadzora obsegajo sledeča dela:

 • Nadzor nad izvajanjem del, sodelovanje pri pridobitvi uporabnega dovoljenja
 • Strokovno vodstvo pri gradnji
 • Svetovanje in vodenje investicij

Strokovni nadzor nad gradnjo se izvaja v skladu z Zakonom o graditvi objektov in obsega izvajanje opravil glede na zahteve in pooblastila investitorja,  lahko pred, med graditvijo objekta, kakor tudi v fazi pridobitve uporabnega dovoljenja. Seznam posameznih opravil:

 • strokovni nadzor nad izvedbo del po projektni dokumentaciji na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje ter nadzor nad kvaliteto in roki
 • kontrola in potrjevanje gradbenega dnevnika in knjige obračunskih izmer z pregledom vsebine mesečnih situacij na osnovi potrjenih količin iz gradbene knjige
 • pregled morebitnih dodatnih zahtevkov izvajalca gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, priprava poročila, ter predaja v potrditev naročniku
 • preverjanje kvalitete gradbenih proizvodov, napeljav, naprav in opreme, ki bo vgrajena v objektu
 • uvedba izvajalcev v delo, z primopredajnim zapisnikom
 • sodelovanje na operativnih sestankih
 • usklajevanje rešitev s projektanti
 • primopredaja izvršenih del naročniku
 • končni obračun investicije
 • so priprava dokumentacije za tehnični pregled (koordinacija del)
 • pridobitev uporabnega dovoljenja (v sodelovanju z naročnikom del)
 • legalizacija črne gradnje
 • pravočasno obveščanje investitorja o vseh pomanjkljivostih, ki jih bo nadzornik ugotovil med gradnjo in izvajanje ukrepov za odpravo teh pomanjkljivosti

Velike Lašče, Turjak, Rašica, Cerknica, Lož, Loški potok, Kočevje Ribnica, Dobro polje, Krka,

 

Lokacija Zemljevida

Prikaži navodila za pot

MNENJA

Vaša izkušnja oz. povratna informacija o storitvi nam veliko pomeni, če vam ni odveč pustite oceno in vaše mnenje. Hvala!

Ocena uporabnikov

0 povprečno glede na 0 Mnenja


5 zvezdic
0
4 zvezdice
0
3 zvezdice
0
2 zvezdice
0
1 zvezdico
0

Trenutno je predstavitev brez mnenj. Če želite oddati mnenje kliknite zgornji gumb.

Hitri kontakt

company map
Vrvarska pot 1a, 1310 Ribnica, Jugovzhodna Slovenija

Dodatna kontaktna okna

Naziv:
ZASNOVA- GRADBENI BIRO LOVŠIN TONE S.P.
Davčna št.:
16715659
Naslov:
Vrvarska pot 1a 1310 Ribnica
Poslovna enota:
Kolodvorska 17, 1310 Ribnica
Poslovna enota:
Vrvarska pot 1a
Mobitel:
041977796
GMT +01:00
Delovni čas
Ponedeljek
08:00 - 16:00
Torek
08:00 - 16:00
Sreda
08:00 - 16:00
Četrtek
08:00 - 16:00
Petek
08:00 - 16:00
Sobota
Zaprto
Nedelja
Zaprto